Årsmöte Röstånga Tillsammans 11 mars

Varför inte inleda fredagsmyset med ett årsmöte?

Fredag den 11 mars klockan 18.30 håller Röstånga Tillsammans årsmöte på Billingevägen 11. Efter att årsmötesförhandlingarna är avklarade, är det dags för after work inklusive provsmakning av Röstånga RajRajs produkter.

Dagordningen ser du här:

1. Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner 12. Val av styrelseledamöter. – Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis), Valberedning, Revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Om du har frågor om årsmötet, kan du kontakta Röstånga Tillsammans styrelse på info@rostangatillsammans.se

 

Välkommen!

Categories: Evenemang, Planket

Kommentera