Årsstämma RUAB

Röstånga Utvecklings AB, RUAB är Röstångas bygdebolag, som många Röstångabor äger andelar i. Tillsammans äger andelsinnehavarna bland annat Stationshuset, konsthallen, den före detta pizzerian och fyra bostadshus i byn. Nu är det dags för årsmöte i RUAB. Inbjudan från styrelsen ser du nedan.

Kallelse Stämma Röstånga Utvecklings AB (svb)

År 2014 var ännu ett riktigt spännande år i vårt gemensamma bolag.
Nu är det dags att göra bokslut för 2014 – så varmt välkomna till
 Röstånga Utvecklings AB (svb.) bolagsstämma.

Torsdag 21 maj 2015, kl 19.30
Underbaren, Stationshuset Röstånga

Vi inleder med kaffe och kaka för att därefter ta oss an årsmöteshandlingarna enl. bolagsordningen:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Då vi bjuder på kaffe och god kaka från Stationen får du gärna anmäla din närvaro på info@ruab.org.
Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan www.ruab.org innan stämman.
 
Varmt välkomna!
Styrelsen

Categories: Evenemang, Planket

1 Comment

Kommentera