RUAB kallar till bolagsstämma

Bild: Petra Sundberg

Den 25 maj är det dags för RUAB, Röstånga Utvecklings Aktiebolag att hålla årsstämma. Bolaget har idag över 400 delägare och förvaltar sju fastigheter i byn, bland annat konsthallen och Stationshuset.

Vill du veta vad RUAB har sysslat med under 2015? Kom till Stationshuset, Underbaren klockan 19.00 onsdag den 25 maj!

Direkt efter årsmötesförhandlingarna blir det eftersits med möjlighet att lyfta olika frågor.

Om du vill komma, anmäler du dig via info@ruab.org

 

Välkommen!

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut om

– fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

– dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

– ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.

10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Categories: Evenemang, Planket

4 Comments

 • harry franzen skriver:

  Saknar Bokslutshandlingarna, det borde finnas här på hemsidan så att man i lugn och ro kan läsa igenom de samma.
  Har tidigare begärt handlingarna av ordf, men ännu ej kommit. trots att bolagsstämman är i kväll.
  Dagordningen ger ju ingen inf om resultatet för 2015.

  Harry Franzén

 • harry franzén skriver:

  När är Bolagsstämman 2020 ?
  Hittar ingen information om detta

 • Harry Franzén skriver:

  Märkligt det gäller kallelse 2015 tydligen.
  Men när är bolagstämman 2020 ?????

 • Harry Franzén skriver:

  När är Bolagsstämman 2020? När jag frågar så kommer det upp 25 maj utan årtal, men så ser jag vid sidan om att det är 2016.
  Varför kommer inte det senaste upp?

Kommentera